Levi Ski Resort. Gondola Lift.

Levi Ski Resort. Gondola Lift. Photo by Alexander Kuznetsov / All About Lapland.

Levi Ski Resort. Gondola Lift. Photo by Alexander Kuznetsov / All About Lapland.