Taking Aurora Borealis photos in Rovaniemi

Photographers use tripods to capture Aurora Borealis. Taken by Alexander Kuznetsov / Hello Lapland.

Photographers use tripods to capture Aurora Borealis. Taken by Alexander Kuznetsov / Hello Lapland.