Aurora Borealis with wide lens

Aurora Borealis photo taken with wide angle lens in Rovaniemi. Taken by Alexander Kuznetsov / Hello Lapland.

Aurora Borealis photo taken with wide angle lens in Rovaniemi. Taken by Alexander Kuznetsov / Hello Lapland.